Biblioteca de centre

La preocupació per millorar la comprensió lectora dels nostres alumnes és present en l’escola i en la societat. En general s’assumeix la imatge dels joves poc motivats en trobar sentit i gust per la lectura, encara que sigui per plaer.

Certament, el concepte d’alfabetització ha evolucionat des de la capacitat de llegir i escriure fins a l’adquisició d’un conjunt de coneixements, d’habilitats i d’estratègies  en evolució que les persones desenvolupen al llarg de tota la vida; és a dir, s’ha passat d’aprendre a llegir a llegir per aprendre, i assolir els mecanismes mentals necessaris per saber entendre i expressar el que es llegeix, s’escolta i s’escriu. Aleshores, sembla necessari realitzar ajustaments escolars d’adequació a aquesta demanda social. Així ho assenyalen els resultats de les avaluacions externes realitzades al llarg dels darrers anys.

Es planteja, doncs, una necessitat de millora en els centres que possiblement no s’hagi de fonamentar en canvis de plans i programes d’estudi, sinó i, abans que res, en la reflexió sobre el que es fa en relació al tractament de la lectura, fent incidència especial en l’anàlisi del que comporta saber llegir amb una visió interdisciplinària i, posteriorment, planificar i adoptar aquelles estratègies que en permetin el desenvolupament en totes i cada una de les àrees curriculars.

Les decisions que es prenguin degudament explicitades han de constituir el Pla de lectura del centre. La seva finalitat ha de ser la de coordinar les actuacions reals que tots els mestres i professors realitzen en la seva pràctica diària, no de forma complementària al que es fa – ni puntual ni anecdòtica -.

Comissió de biblioteca

La comissió de biblioteca serà l’encarregada d’esporgar els llibres, de distribuir els espais lectors, de dotar de nous exemplars l’espai a través de propostes de compra, de la dotació del mobiliari de l’espai, d’elaborar les normes d’ús i funcionament i de la seva organització i funcionament general.

Pensam que una bona manera de reforçar l’ús oral i escrit de la llengua catalana, és a través de la pràctica de la lectura i l’escriptura. Entenem la Biblioteca de centre com un espai dinamitzador d’activitats dirigides a tots els alumnes, i també en perseguim la participació de pares, mares i mestres. La biblioteca esdevé així l’excusa perfecte per treballar jugant, creant, divertint-se…

Abans, aquest espai era totalment desaprofitat, només se’n feia ús com a magatzem de llibres i altres materials vells. Sortosament s’ha transformat completament, reconvertint-lo en un lloc on viure experiències màgiques i engrescadores, on escoltar històries, llegir-les, cercar informació, investigar i, en definitiva, aprendre.

Estem molt contents amb la feina que hem dut a terme, i engrescats amb el que ens queda per fer. Sabem que aquest només és el principi, i és cert que els principis costen, però els resultats ens motiven a seguir.

Durant aquests dos anys s’ha fet molta feina per apropar als nostres alumnes el món de la cultura popular, hem treballat frases fetes, rondalles mallorquines… No volem deixar perdre el patrimoni oral tan valuós que tenim. A partir de les rondalles mallorquines, hem treballat vocabulari i expressions que, malauradament, ja gairebé no s’utilitzen.

La biblioteca ens ha servit per replantejar i construir de nou el nostre Projecte Lingüístic, per fer-lo més ambiciós, real i dinàmic. Tenim molt d’alumnat que no parla mai català a casa seva, volem que la nostra llengua esdevingui viva, que l’aprenguin i la facin servir en altres contexts, no només a l’escola. Per això considerem tan important l’ús de la llengua catalana a l’escola, i pensem que la manera de fer-ne possible la seva generalització, passa per treballar a partir d’activitats motivadores, lúdiques, que impliquin la col·laboració de les famílies i de tot el centre. Això ho hem aconseguit amb algunes de les activitats que es descriuen al nostre PLC: posar nom a la biblioteca de centre, creació de la mascota, frases fetes populars, conta contes, aprofitament de la biblioteca per part de l’APIMA en horari no lectiu (activitat “Llegim en família”), representació teatral d’una rondalla (oberta a tota la comunitat educativa), tallers de cuina… D’aquesta manera, interrelacionem continguts molt diversos, però que tenen en comú el reforç del llenguatge oral i l’aprenentatge de la nostra llengua.

Al nostre PLC s’hi recullen totes les activitats que hem anat desenvolupant durant aquest curs escolar, i també n’hi ha una previsió de les futures. Volem que sigui un document viu, que es vagi revisant cada any a nivell de cicle i de claustre, de manera que reflecteixi perfectament la realitat del nostre centre i s’adeqüi a les necessitats que ens vagin sorgint.

A part de les activitats relacionades amb la biblioteca de centre, totes les assignatures (excepte castellà i anglès) es fan en català. Tenim una mestra AD al centre que treballa amb l’alumnat nouvingut a partir del Pla d’Acollida, donant suport a l’àrea de català. Tots els mestres ens dirigim sempre al nostre alumnat en català, i propiciem que la interacció entre ells mateixos, sigui també en la nostra llengua. Els resultats que anem aconseguint són bons, a poc a poc assolim els objectius que ens marquem a nivell d’aula, i també de centre. Dins un ambient d’immersió lingüística, els alumnes aprenen de manera natural a fer servir la llengua catalana.

Esperem poder seguir fent feina en aquesta direcció tot i que, de vegades, els recursos humans i materials són limitats i ens condicionen el treball diari. Igualment, comptem amb la il·lusió i les ganes d’emprendre nous projectes dels membres del claustre, amb unes famílies molt col·laboradores i un alumnat, en general, motivat i amb ganes de fer coses noves.