CEIP Vialfàs

971540648 │ceipvialfas@educaib.eu

29 de maig de 2020
by ceipvialfas
0 comments

Tràmit telemàtic per al procés d’admissió (Curs 20-21)

El procés d’admissió per a alumnes d’infantil i primària  per al proper curs escolar 2020-2021 començarà aquest proper dilluns 1 de juny. El procés d’admissió és un procés obert a tots els alumnes que desitgin un canvi de centre o la incorporació al sistema educatiu (4t d’Educació Infantil, infants nascuts l’any 2017).

Com podeu fer la sol·licitud?

1. Tràmit telemàtic a la web d’escolarització:

2. A la Secretaria del centre:

 • Amb cita prèvia.
 • Només en casos EXCEPCIONALS.

Com fer el tràmit del procés d’admissió?

PASSES PRÈVIES

1. Per iniciar una sol·licitud s’ha d’emprar un SISTEMA D’IDENTIFICACIÓ, per tant abans d’iniciar el PROCÉS D’ADMISSIÓ es recomanable tenir activat un d’aquests sistemes d’identificació:

 • Sistema d’identitat electrònica Cl@ve. Instruccions de com obtenir identificació per aquesta via:
 • Codi d’usuari del GESTIB o usuari CAIB. Per l’usuari GESTIB, ho heu de demanar al CENTRE on teniu ACTUALMENT ESCOLARITZAT, si és el cas, el vostre fill/a. Instruccions d’ajuda per entrar al GESTIB:
 • Accedir de forma ANÒNIMA amb número de DNI o NIE i el número de TELÈFON MÒBIL. Haureu de dur imprès al centre de primera opció, demanant CITA PRÈVIA (ceipvialfas@educaib.eu). També us haureu d’identificar i aportar la documentació que no es pugui consultar de forma telemàtica.

Amb PASSAPORT no es pot fer el tràmit telemàtic (contactau amb el centre).

CRITERIS DE BAREM

Podeu revisar els CRITERIS DE BAREM clicant sobre l’enllaç. Recordau que és important emplenar de forma correcta aquest apartat per la rellevància que té a l’hora de la baremació final.

Quant als criteris elegits pel centre del CEIP Vialfàs hi ha:

 1. Fills de famílies monoparentals (0,5 punts).
 2. Per al primer curs del segon cicle d’educació infantil, haver estat escolaritzat a una escoleta de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca o a una escoleta de primer cicle d’educació infantil autoritzada (0,5 punts).

Aquests criteris s’han de justificar mitjançant el reconeixement exprés de la direcció del centre, és a dir, amb la documentació que justifiqui clarament cada circumstància.

ACCEDIR AL TRÀMIT TELEMÀTIC

Aquí dalt podeu veure el manual per a realitzar el procés d’admissió amb DNI o NIE (usuari no identificat electrònicament) i teniu més informació en aquest vídeo.

INTRODUIR LES DADES SOL·LICITADES

Seguir les INDICACIONS del TRÀMIT TELEMÀTIC, introduint de manera correcta totes les dades sol·licitades:

 • Dades personals de l’ALUMNE sol·licitant.
 • Dades personals del PARE, MARE i/o TUTOR LEGAL.
 • CURS sol·licitat i CENTRE escollit en PRIMERA OPCIÓ.
 • Indicar els CRITERIS DE BAREM que voleu que es tenguin en compte. Aquests s’ha de poder justificar amb la DOCUMENTACIÓ pertinent.

OPCIONS DE CENTRE

 • Una vegada s’ha fet el TRÀMIT, la SOL·LICITUD s’enviarà al centre de PRIMERA OPCIÓ de forma AUTOMÀTICA.
 • NOMÉS podeu REGISTRAR la sol·licitud a UN CENTRE com a PRIMERA OPCIÓ. És a dir, si es fan dues sol·licituds diferents (amb centres de primera opció diferents) quedareu exclosos.
 • Per tant, heu de REGISTRAR una sol·licitud amb UN CENTRE com a PRIMERA OPCIÓ i, si voleu o necessitau, opcions successives d’altres centres.

POSSIBLE DOCUMENTACIÓ A LLIURAR

 • Es podria donar el cas que una vegada acabat el TRÀMIT TELEMÀTIC, el sistema vos indiqui que heu de lliurar DOCUMENTACIÓ que no s’ha pogut consultar telemàticament.
 • Aquests DOCUMENTS es lliuraran al CENTRE de PRIMERA OPCIÓ, sol·licitant CITA PRÈVIA (ceipvialfas@educaib.eu).
 • Els usuaris hauran de presentar tota la DOCUMENTACIÓ relativa al procés dins el termini establert de presentació de sol·licituds (de l’1 al 12 de juny).

SIGNATURA DELS DOS TUTORS LEGALS

 • La sol·licitud telemàtica contindrà una DECLARACIÓ RESPONSABLE sobre l’autorització per registrar aquest tràmit per part de l’altre progenitor o tutor del menor. És a dir, la sol·licitud ha d’estar signada (autoritzada) pels dos tutors que ostenten la pàtria potestat de l’infant.
 • EXCEPCIONS en les quals es permet UNA única signatura (autorització):
– Familíes monoparentals.
– La pàtria potestat només recau sobre un tutor. S’haurà de presentar el document justificatiu al centre.
En el cas de progenitors divorciats o separats que una resolució judicial estableixi un RÈGIM ESPECÍFIC al respecte i/o sobre l’escolarització dels fills. S’haurà d’aportar la documentació justificativa al centre.

Per a altres casos, s’ha d’emplenar el document de DECLARACIÓ RESPONSABLE i lliurar al centre.

 

5 de maig de 2020
by ceipvialfas
0 comments

Dates Procés d’Escolarització (curs 20-21)

Avui la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, a l’espera de la publicació definitiva al BOIB, ha anunciat les dates del procés d’adscripció, d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics al nivell de segon cicle d’educació infantil i educació primària. Aquí us en feim un resum:

5 de maig de 2020
by ceipvialfas
0 comments

COVID-19:El procés d’escolarització d’infantil i primària per al curs 2020/21 es farà de manera telemàtica

· L’1 de juny s’inicia el procés d’escolarització per a infants que fan 3 anys l’any 2020, primària i ESO

· L’estat d’alarma pel COVID-19 ha obligat a modificar els processos relacionats amb la posada en marxa del curs 2020/21

L’estat d’alarma declarat amb motiu de l’emergència sanitària de la COVID-19 ha suposat la modificació dels processos d’escolarització del curs 2020-21. Amb aquesta finalitat enguany de manera excepcional, la sol·licitud de plaça per adscripció i admissió s’haurà de presentar de manera telemàtica en els processos d’escolarització dels nivells d’infantil, primària, secundària, batxillerat i educació especial.

La situació actual dificulta la celebració de les comissions d’escolarització per supervisar el procés i, per aquest motiu, s’assigna de manera excepcional, al Departament d’Inspecció Educativa aquestes funcions i a més, es modifica tot el calendari del procés d’escolarització.

Tota la informació es podrà consultar a través de la plana web de la Conselleria, al Servei d’Escolarització, a partir del proper 12 de maig, després de ser aprovat al Consell de Govern el Decret Llei que regula aquest procés enguany.

Tràmit telemàtic

Per tal de facilitar tot el procés s’ha establert que per poder iniciar la sol·licitud, es requerirà l’autenticació prèvia de la identitat mitjançant un dels següents sistemes: sistema d’identitat electrònica per a les administracions Cl@ve; codi d’usuari del GESTIB o usuari CAIB;  i combinació del DNI, NIE o passaport amb el número de mòbil de contacte de l’usuari.

Els centres escolars, juntament amb les oficines d’escolarització i els Serveis Socials de cada municipi, resoldran per via telefònica o telemàtica els dubtes i dificultats sorgits entre els usuaris. En cas que les progressives mesures de desconfinament ho permetin, podran dur a terme aquesta ajuda de manera presencial amb un sistema de cita prèvia en els casos d’usuaris que no hagin pogut implementar el tràmit tot i el suport telefònic, adoptant les mesures de protecció individual i col·lectiva que es determinin.

La presentació de documentació s’ha ajornat al moment de fer efectiva la matrícula. La sol·licitud telemàtica contindrà dues declaracions responsables. Una farà referència a la veracitat de totes les circumstàncies al·legades pel sol·licitant de cara a la posterior baremació. L’altra es referirà al vistiplau del tràmit per part de l’altre progenitor o tutor del menor.

Els usuaris hauran de presentar tota la documentació relativa al procés en el moment de la matrícula, encara que podrà ser requerida en qualsevol moment del procés per part dels centres si les mesures de desconfinament ho permeten. La no presentació de la documentació pertinent suposarà la pèrdua de la plaça i l’adjudicació al sol·licitant d’una nova plaça d’ofici per part de l’oficina d’escolarització corresponent.

Un cop s’hagi fet el tràmit, aquest s’enviarà de forma automàtica: al centre d’origen (on l’alumne encara està matriculat) en el cas d’adscripció; i al centre triat en primer lloc en el cas d’admissió.

La resta de normes del procés d’escolarització tenen el mateix funcionament:

 • En el cas que un mateix centre rebi més d’una sol·licitud (de la mateixa persona), es prendrà com a vàlida la darrera rebuda.
 • La presentació de dos o més tràmits electrònics en centres diferents suposarà que les sol·licituds seran excloses, sempre i quan el sol·licitant no ho hagi esmenat dins termini.

La consulta de les llistes provisionals de puntuació i de les llistes definitives també es farà de manera telemàtica, a través de la web del servei d’Escolarització.

La formulació de reclamacions a les llistes de puntuació provisional, tant del procés d’adscripció com el d’admissió, es realitzarà així mateix per mitjans telemàtics.

Calendari d’escolarització

L’escolarització compta amb dos processos, el d’adscripció i el d’admissió. El procés d’adscripció és per alumnat que acaba 6è d’infantil, 6è de primària i 4t d’ESO i ha de continuar els seus estudis a d’altres centres, adscrits al seu d’origen.

El procés d’admissió és un procés obert a tots els alumnes que desitgin un canvi de centre, la incorporació al sistema educatiu (4t d’Educació Infantil, infants nascuts l’any 2017) o a la xarxa de centres sostinguts amb fons públics (alumnes procedents de centres privats o estrangers).

Procés d’admissió 2n cicle EI (3-6)/EP/ESO:

 • Presentació sol·licitud: de l’1 al 12 de juny
 • Sorteig lletra desempat: 15 de juny, per
 • Publicació llistes provisionals: 30 de juny
 • Reclamacions: 1 al 3 de juliol
 • Llistes definitives: 13 de juliol
 • Matriculació d’EI i EP: del 14 al 21 de juliol
 • Matriculació ESO: del 14 al 24 de juliol

27 d'abril de 2020
by ceipvialfas
6 Comments

Informació per al procés d’escolarització del curs 2020-2021

Sabem que a moltes famílies els hagués agradat poder assistir a la diada de Portes Obertes que cada any realitzam en el nostre centre.

Enguany, per mor de l’estat d’alarma, no serà possible realitzar la diada.

Ens sap greu que no pugueu saber quin és el nostre projecte educatiu ni quines coses feim en el centre amb el nostre alumnat. Per això, hem pensat que seria possible fer arribar la informació a totes aquelles famílies que vulguin conèixer la manera en què treballam en el CEIP Vialfàs. Just hauríeu d’emplenar el formulari que s’adjunta més avall i ens posarem en contacte amb vosaltres per tal de poder-vos ajudar en el procés d’escolarització per al curs 20-21 (actualment pendent de dates).

23 d'abril de 2020
by ceipvialfas
0 comments

Concurs d’escriptura ‘Mestre Arabí’

L’any passat en Pere Joan Crespí Cladera, de 3r curs, va ser guardonat amb el primer premi del concurs d’escriptura Premi Mestre Arabí. Enguany no s’ha pogut celebrar la festa del Dia del llibre i els guardonats han fet un vídeo que que s’ha presentat avui a les dotze a la biblioteca del Rafal per donar a conèixer les seves obres. Ell ho ha volgut compartir amb els seus amics ja que malauradament no podem estar junts.
Enhorabona !!

20 d'abril de 2020
by ceipvialfas
0 comments

Inici i organització del 3r trimestre

Benvolgudes famílies,

Primer de tot, dir-vos que esperam que estigueu bé i gaudiu de salut! També volem agrair-vos l’esforç i dedicació que posau amb l’aprenentatge dels vostres fills i filles!!

Com tots sabeu, avui començam un 3r trimestre anormal i atípic, però hem de seguir treballant i aprenent amb la mateixa il·lusió i optimisme, encara que sigui des de la distància.

Us informam que dissabte dia 18 d’abril la Conselleria d’Educació, Universitat i Recercavan va publicar al BOIB les instruccions complementàries, a causa de l’epidèmia del COVID 19, per avaluar els alumnes del segon cicle d’educació infantil i de l’educació primària a les Illes Balears per al curs 2019-2020. Us les adjuntam al final d’aquest missatge.

A partir de les instruccions publicades el centre ha anat organitzant els diferents plans de treball, el seguiment de les tasques i l’avaluació tant d’educació infantil com d’educació primària. Cada tutor/a, juntament amb la col·laboració dels mestres especialistes, us faran arribar els diferents plans de treball per cursos.

Ja sabeu que podeu contactar amb els tutors i especialistes a través dels seus correus electrònics i, en molts de casos, a través del seu número de mòbil. També podeu contactar amb el centre a través del correu electrònic (ceipvialfas@educaib.eu) o mitjançant cridada telefònica (689575150).

Per acabar, només dir-vos que us enyoram molt i esperam veure-vos el més aviat possible.

L’equip directiu del CEIP Vialfàs

9 d'abril de 2020
by ceipvialfas
0 comments

Vacances de Pasqua

Benvolgudes famílies,

Durant aquestes tres setmanes i mitja de tasques i seguiment de feina des de casa heu intentat, amb èxit, mantenir uns hàbits de treball i rutines diàries amb els vostres fills i filles. Per això us volem donar les gràcies i l’enhorabona per la tasca feta. Però ahir va acabar el 2n trimestre i ara comencen les vacances de Pasqua.

Sabem que són unes vacances diferents a la resta de vacances que hem viscut en anys anteriors, però és necessari que els vostres fills i filles descansin, juguin i gaudeixin en família de tot el que es pugui d’aquest període no lectiu. Anem a aparcar les tasques i, d’aquesta manera, agafar forces i energies per afrontar el 3r trimestre.  Per això, del 9 d’abril al 19 d’abril no s’enviaran noves tasques a cap dels cursos.

Després de les vacances, des del centre ens tornarem a posar en contacte amb tots vosaltres per explicar-vos, a partir de les noves instruccions que ens arribin des de la Conselleria, com organitzarem el 3r trimestre i de quina manera es podrà dur a terme el seguiment de tasques fins que puguem tornar a les aules.

Avui fa dos dies que estan penjats al GESTIB els informes de la 2a avaluació. Si alguna família, sigui pel motiu que sigui, no hi té accés que ens enviï un missatge de correu electrònic a l’adreça ceipvialfas@educaib.eu i us els farem arribar.

Moltes gràcies per la vostra comprensió i implicació!

Esperam que ens puguem veure aviat! Quedau-vos a casa!!