CEIP Vialfàs

971540648 │ceipvialfas@educaib.eu

Reglament d’organització i funcionament del centre

APROVAT PEL CLAUSTRE DIA 20 DE MARÇ DE 2017
APROVAT PEL CONSELL ESCOLAR DIA 23 DE MARÇ DE 2017