Pla d’Atenció a la Diversitat

APROVAT PEL CLAUSTRE DIA 20 DE MARÇ DE 2017
APROVAT PEL CONSELL ESCOLAR DIA 23 DE MARÇ DE 2017