Ajuts individualitzats de menjador (24-25)

Avui, 13 de juny, ha sortit publicada al BOIB la convocatòria d’ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2024-2025.

Podeu trobar la convocatòria, tota la informació i els annexos en el següent enllaç: web Servei de Comunitat Educativa.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Es poden presentar les sol·licituds (annex 2A), degudament emplenades, als centres educatius on es cursaran els estudis durant el curs escolar 2024-2025. El termini per presentar les sol·licituds és del 24 al 28 de juny.

Les sol·licituds s’han de presentar juntament amb la DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA (respecte de la documentació a presentar, veure punts 11è de la Resolució).

– Els beneficiaris han de ser unitats familiars que, durant el curs escolar 2024-2025, tenguin infants escolaritzats en un centre docent públic no universitari o un centre privat concertat, al segon cicle d’educació infantil, educació primària o educació secundària.

– Els infants han de ser usuaris del servei de menjador el curs 2024-2025.

REQUISITS: És molt IMPORTANT que abans de tramitar una sol·licitud d’ajut de menjador vos assegureu que compliu amb tots els requisits, tal com s’estableix a la convocatòria en els seus punts tercer, quart i cinquè.

– Poden ser beneficiaris directes o beneficiaris per barem:

  1. Requisits per ser beneficiaris directes (annex 2B):

– Alumnes que es troben en situació d’acolliment acreditada.

– Alumnes que tenguin la condició de refugiat (ells o els seus pares o tutors).

  1. Requisits per ser beneficiaris per barem (annex 2A):

Els beneficiaris per barem han de complir el requisit següent:

1. Tenir una renda total familiar no superior al que determina la taula següent, calculada a partir de l’IPREM (us adjuntam la taula en el missatge)

2. Condicions econòmiques. Es computen condicions econòmiques com a ingressos familiars la totalitat dels ingressos de la unitat familiar durant l’any fiscal 2023.

3. Circumstàncies familiars.4. Condicions sociofamiliars desfavorables.

Ajuts individualitzats de menjador (23-24)

Dia 1 de juny va sortir publicada al BOIB la convocatòria d’ajuts individualitzats de menjador per a alumnes escolaritzats en centres docents no universitaris durant el curs escolar 2022-2023.

Podeu trobar la convocatòria, tota la informació i els annexos en el següent enllaç: web Servei de Comunitat Educativa.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Es poden presentar les sol·licituds (annex 2A), degudament emplenades, als centres educatius on es cursaran els estudis durant el curs escolar 2023-2024. El termini establert és diferent segons el cicle que cursa l’alumnat:

  • Educació infantil, del 22 al 28 de juny
  • Educació primària, del 23 al 30 de juny.

Les sol·licituds s’han de presentar juntament amb la DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA (respecte de la documentació a presentar, veure punts 11è de la Resolució).

REQUISITS: És molt IMPORTANT que abans de tramitar una sol·licitud d’ajut de menjador vos assegureu que compliu amb tots els requisits, tal com s’estableix a la convocatòria en els seus punts tercer, quart i cinquè.

– Els beneficiaris han de ser unitats familiars que, durant el curs escolar 2023-2024, tenguin infants escolaritzats en un centre docent públic no universitari o un centre privat concertat, al segon cicle d’educació infantil, educació primària o educació secundària.

– Els infants han de ser usuaris del servei de menjador el curs 2023-2024.

– Poden ser beneficiaris directes o beneficiaris per barem:

  1. Requisits per ser beneficiaris directes:

– Alumnes que es troben en situació d’acolliment acreditada.

– Família víctima de violència de gènere.

– Alumnes que tenguin la condició de refugiat (ells o els seus pares o tutors).

  1. Requisits per ser beneficiaris per barem:

a) Alumnes en els quals concorren condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables, d’acord amb els criteris que es recullen en el punt novè d’aquestes bases i en funció de la disponibilitat pressupostària.

b) Alumnes en els quals concorren alguna de les condicions de desplaçament següents, en funció de la disponibilitat pressupostària:

-Alumnes que durant el curs 2023-2024 fan ús del servei de transport escolar en centres on se segueix una jornada partida perquè no disposen de cap altre centre més proper al seu lloc de residència.

-Alumnes escolaritzats en centres educatius fora del seu municipi perquè en el seu no s’imparteixen els estudis que estan cursant.

– Els beneficiaris per barem han de complir el requisit següent: tenir una renda total familiar no superior al que determina la taula de barem que us hem adjuntat, calculada a partir de l’IPREM.

Us adjuntam un MANUAL PER A FAMÍLIES que ha enviat la Conselleria d’Educació i Formació Professional.

Llistat definitiu ajuts de menjador (curs 22/23)

En els propers dies està prevista la publicació al BOIB de la resolució del conseller d’Educació i Formació Professional relacionada amb la concessió d’ajuts individualitzats de menjador per motius socioeconòmics a alumnes escolaritzats en centres no universitaris durant el curs escolar 2022-2023. Aquesta setmana ens posarem en contacte amb les famílies que han obtingut l’ajut per tal que puguin accedir al servei de menjador el més aviat possible.